zorgverzekering vergelijkingssites

Unive Zorgverzekering

Een ieder in ons land moet geboden een zorgverzekering vinden. Eén keer per 12 maanden (tot 1 januari) kun je wisselen van zorgverzekering. Deze website helpt je in een aantal minuten de betere en voordeligste zorgverzekering te vinden die voldoet aan al je wensen. En het annuleren van je oude zorgverzekering? Geen zorgen, dat gaat automatisch. Bij hier kun je meer dan honderd verschillende zorgverzekeringen vergelijken. En niet onbelangrijk: wij geven duidelijk aan wat de verschillen zijn tussen een budgetpolis, een naturapolis en een restitutiepolis.

Bedenk welke zorgpolis bij je wensen past

Voor de basisverzekering kun je kiezen uit vierdiverse zorgpolissen: de budgetpolis, denaturapolis, de restitutiepolis en de combinatiepolis:

 • Budgetpolis:met een budgetpolis kun je maar bij een zeer beperkt aantal zorgverzekeraarsterecht, maar deze polis is wel goedkoop. Deverzekeringsmaatschappij wil dat je naarzorgverzekeraars gaat waar zeeen contract mee hebben. Dat kan betekenen dat er bij jou in debuurt geen ziekenhuis is waar je terechtkunt. Lees alles over een budgetpolis.
 • Naturapolis:met een naturapolis kun je naar bijna alle ziekenhuizen en klinieken, maar nietnaar alle specialisten en fysiotherapeuten. Ook hier geldt dat erwordt gekeken of de zorgprovider een overeenkomst heeftmet je zorgverzekeraar. Je hebt een veel ruimere zorgkeuze dan met eenbudgetpolis. Daar tegenover staat wel een wat hogere premie. Lees alles overeen naturapolis.
 • Combinatiepolis:Met een combinatiepolis heb je (net als bij een restitutiepolis) een vrijezorgkeuze en mag je naar alle zorgverleners toe. Dezorgverzekeringsmaatschappij heeft wel prijsafspraken gemaaktmet deze zorgverleners. Zijn je zorgkosten hoger dan het tarief wat dezorgverzekeringsmaatschappij heeft afgesproken met dezorgverlener? Dan moet deze zelf bijbetalen.
 • Restitutiepolis:met een restitutiepolis heb je vrije zorgkeuze en kun je zelf bepalen door welkziekenhuis of welke specialist je jouw laat behandelen. Door dezekeuze vrijheid is eenrestitutiepolis gdebeterekeus zorgverzekering. Je betaalteen hogere maandprijs dan bij een budgetpolis of naturapolis.Lees alles over een restitutiepolis.

Ga je je zorgverzekeringvergelijken, dan zie je acuut terug met wat voor type zorgpolis je te maken hebt. Welzo makkelijk!

Laat ons je helpen bij het overstappen en zorgverzekeringen vergelijken

De dekking van de basisverzekering verandertjaarlijks: dit bepaalt het kabinet. Het kan tevens zijn dat debescherming van je aanvullende verzekering verandert, je zorgmaandprijshoger wordt of dat je wensen voor komend twaalfmaanden veranderen. Ga je op zoek naar een nieuwe zorgverzekering voor volgend jaar? Dan ben je bij onzewebsite aan het juiste adres. Wijhelpen je met het vergelijken van zorgverzekeringen en zorgverzekeraars.

Ga je overstappen per 1 januari? Denk dan aan de volgendedingen:

 • Pas op dat je niet overgedekt bent
 • kijk goed naar de gecontracteerde zorgverleners;
 • denk na over de hoogte van je eigen risico.

  Op welk moment moet ik eigen risico betalen?

  Als je kosten maakt die onder het eigen risico vallen,krijg je hiervan een rekening van je zorgverzekeraar. Je betaalt alleen voor dekosten die je gemaakt hebt. Als dit bedrag hoger is dan het eigenrisico van 385 euro, krijg je de overige onkostenuitbetaald van je zorgverzekeraar. 

  Zorgverzekeringen vergelijken: waarom is het handig?

  Je kunt regelmatig eenenorm bedrag opzij zetten op je zorgverzekeringals je een kort moment de tijd neemt om een vergelijkingte doen. Het goede van onzezorgvergelijker is dat deze onafhankelijk is. Dit betekent datalle beschikbarezorgverzekeringsmaatschappijen door elkaarworden vergeleken, en dat je zelf kunt bedenkenwat het beste bij je gezinssituatie past. Weetje misschien al dat je het komendejaar fysiotherapie nodig hebt, dan kun je ditaangeven in onze filters.

  iedereen in Nederland is geboden een zorgverzekering af te sluiten. Om die reden is het belangrijk dat je goed kijkt naar je wensen alvorens je een zorgverzekering gaat vergelijken. Je kunt welbeschouwd , meestal, niet tussendoor overstappen. Dit kan maar 1 keer per jaar, vanaf half november tot januari. Er zijn wel afwijkingen. Onder andere als je 18 jaar wordt, als je gaat scheiden of als je uit het buitenland komt. Bij een aantal zorgverzekeraars geldt een uitsluiting. Onder meer bij OHRA en Delta Lloyd kon je in een jaar geleden 1 maal je zorgverzekering gedurende het jaar met bepaalde redenen wijzigen.

  Welke polis moet je kiezen in ?

  Er bestaan momenteel 3 soortenzorgpolissen in de basisverzekering:

  1. Budgetpolis
  2. Naturapolis
  3. Restitutiepolis

  Maar wat is het contrast? Bij de ene polis kun je terecht bij allezorgverleners, bij de andere polis is dit eenbeperkt aantal. Lees hieronder alles over de3 typen soorten die in je basispakketzitten.

  Polissen in het basispakket

  Budgetpolis: Nietelkezorgverzekeraar biedt een budgetpolis. Eental van populaire zorgverzekeringsmaatschappijenwel. Over het algemeen is bij dezepolis de kosten hetvoordeligst, maar het aantalzorgbedrijven waaruit je kan kiezen beperkter.Het vervelende hiervan is dat als je naarniet-gecontracteerde zorgverleners gaat, jeextra moet bijbetalen voor de zorg. De vastelasten die je zelf bij moet betalen lopen soms wel op totmeer dan 50%. Het is dus verstandig om dezorgpolis door te nemen voordat je een budgetpolis afsluit in jebasisverzekering. Het goede is wel dat dezepolis goedkoop is. Je wordt echter wel beperkt in jemogelijkheden bij het kiezen van een zorgbedrijf

  Naturapolis: Alsje een naturapolis afsluitword je zorg in ieder geval door dezorgverzekeraar vergoed. Je kuntalleen terecht bij een gecontracteerdezorgaanbieder voor planbare zorg. Er is eenzeer uitgebreid aanbod aanzorgspecialist. Check welimmer even de polisvoorwaarden en of je zorgaanbiedererbij staat zodat je zeker weet dat jouw zorgkosten hier wordenuitbetaald. De naturapolisis in verhouding iets duurder dan de budgetpolis, maar jekrijgt daar dan wel wat zorgaanbiedersvoor terug.

  Restitutiepolis:Wil je bij elke zorgaanbiederterecht kunnen voor zorg? tevens al heeft jezorgverzekeraar geen overeenkomst metde zorgverleners, je kuntaltijd overal terecht en de kostenworden in de meeste gevallen vergoed (op basis vanmarktconforme tarieven). Het kan wel voorkomen dat je af entoe in eerste instantie de zorgkostenzelf moet betalen en dat je daarna jeuitgaven terug krijgt. Door de vrijheid inkiezen van een restitutiepolisheb je vrije zorgkeuze.Desalniettemin is het geen goedkope zorgverzekering wantje betaalt de hoogste premie van de driesoorten polissen.

  Maak je geen zorgen: wat voor type polisje ook bestelt, je kunt altijd bijalle zorgaanbieders terecht. Deuitgaven worden alleen niet altijd terug betaald. Heb je spoedeisende hulp nodig? Dangeldt deze reden niet. Je kunt altijd bijieder ziekenhuis en zorgspecialistterecht zonder onvoorzieneonkosten bij een restitutiepolis.

  Heb ik een aanvullende verzekering in nodig?

  Of je in een aanvullende verzekering nodig hebt ligtcompleet aan je gezinssituatie. Nietalle klanten hebben een extra verzekering nodig. Wel is hetvaak handig, omdat aanvullendeverzekeringen zorg dekken die niet in het basispakket isopgenomen. De extra verzekering is incontrast met de basisverzekering nietverplicht. Als je weet dat je volgens zorgkalenderjaar kosten zult maken voor de zorgverzekering is hetover het algemeen welgoed een aanvullende verzekering hiervoor af te sluiten. Zo ben je voor de meestekosten ingedekt. Kijk van tevorengoed voor je gezinsleden na of devergoedingen afwegen tegen dekosten die je ervoor gaat betalen.

  Wat is het verschil tussen het verplicht- en het vrijwillig eigen risico?

  Naast het verplichte eigen risico bestaat ertevens een vrijwilligeigen risico. Het geboden eigen risicowordt jaarlijks opPrinsjesdag opnieuw vastgesteld. Op welk moment je zorg wilt hebben kan het zijn dat sommige onkosten in je eigenrisico vallen. Als dit zo is hoor je dat van jezorgverzekeraar. Op welk moment geldt hetvereist eigen risico? Je eigen risico geldtvoor de basisverzekering en verzekeringnemern vanaf 18jaar of ouder. Je kunt naast hetvoorgeschreven eigen risico tevens kiezenvoor het facultatieve eigenrisico. Hiervan kun je de hoogte zelf bepalen met een maximum van€500,-. Hoe hoger je eigen risico, hoe minder je voor jepremie betaalt.

  Je eigen risico geldt voor enkelepunten. Deze worden dus niet volledig uitbetaald door je basisverzekering:

  • Ambulancevervoer
  • Bloed prikken
  • Medicijnen
  • Opname in het ziekenhuis
  • Operatie door eenchirurg of arts
  • Fysiotherapie

  Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?

  • Huisartsbezoeken
  • Kraamzorg
  • Tandardskosten bij minderjarigen
  • Verzekerden onder de 18 jaar
  • tegemoetkomingenvanuit de aanvullende verzekering
  • Wijkverpleging
  • Geleende hulpmiddelen
  • Zorg van bepaalde chronische ziekten

  Waarom is het belangrijk je zorgverzekering jaarlijks te vergelijken?

  Vanaf half november heeft Nederlander weer 2 maanden de tijd om over te stappen van zorgverzekering. Dit is eenieder jaar het moment omje huidige zorgverzekering onder de loep te nemen en misschiente kiezen voor een zorgverzekeringmet een andere dekking van dekosten. Met de zorgvergelijker vanJuistvoorjouzorgverzekering.nlvergelijk je zorgverzekeringen enkun je kijken naar devoorwaarden van de polis van de beste zorgverzekeringpassend bij jouw situatie. De zorgverzekeringen kun je vergelijken oponderstaande eigenschappen:

  • Prijs
  • dekking (van bijv. fysiotherapie)
  • Voorwaarden
  • Vrije- of beperkte zorgkeuze
  • Gecontracteerde zorg

  Kies debetere zorgverzekering voor jepersoonlijke situatie

  Omdat je niet ieder jaar dezelfde zorgvraag hebt is hetverstandig je zorgverzekeringelk jaar eens onder de loep tenemen. Ben je bijvoorbeeld van plan in het nieuwe zorgjaar een beugel te nemen, meer naarde fysiotherapeut te gaan of wil je gebruik gaan maken van alternatievegeneeswijzen? Het is belangrijk ieder jaaropnieuw stil te staan bij je wensen en zorgbehoeften. Het voordeel vanieder jaar opnieuw zorgverzekeringen vergelijken:

  • over het algemeengoedkoper dan via je werkgever
  •  eenvoudig vergelijken op kostprijs éndekking
  • twee weken bedenktijd
  • Zorgverzekeringenvergelijken
Scroll to top