nederlandse zorgverzekering

Zorgverzekering

Weet u zeker dat uw zorgverzekeringwel helemaal bij uw situatie past? De kans is namelijk groot dat u nu voor zaken gedektbent, waar u helemaal geen behoefte aan heeft. Terwijl u erwél kosten voor betaalt.

Een zorgverzekeringbestaat over het algemeen uit deverplichte basisverzekering en aanvullende dekkingen. Die kunnen zeeruiteenlopend zijn. Het is dan ook lastig om een goede vergelijking vanzorgverzekeringen te maken.

Bedenk welke zorgpolis bij je wensen past

Voor de basisverzekering kun je kiezen uit vierverschillende zorgpolissen: de budgetpolis, denaturapolis, de restitutiepolis en de combinatiepolis:

 • Budgetpolis:met een budgetpolis kun je maar bij een zeer beperkt aantal zorgverzekeringsmaatschappijenterecht, maar deze polis is wel goedkoop. Deverzekeraar wil dat je naarzorgverzekeraars gaat waar zeeen contract mee hebben. Dat kan betekenen dat er bij jou in debuurt geen ziekenhuis is waar je terechtkunt. Lees alles over een budgetpolis.
 • Naturapolis:met een naturapolis kun je naar bijna alle ziekenhuizen en klinieken, maar nietnaar alle specialisten en fysiotherapeuten. Ook hier geldt dat erwordt gekeken of de zorgprovider een contract heeftmet je zorgverzekeraar. Je hebt een veel ruimere zorgkeuze dan met eenbudgetpolis. Daar tegenover staat wel een wat hogere premie. Lees alles overeen naturapolis.
 • Combinatiepolis:Met een combinatiepolis heb je (net als bij een restitutiepolis) een vrijezorgkeuze en mag je naar alle zorgverleners toe. Dezorgverzekeringsmaatschappij heeft wel prijsafspraken gemaaktmet deze zorgverleners. Zijn je zorgkosten hoger dan het tarief wat dezorgverzekeraar heeft afgesproken met dezorgverlener? Dan moet deze zelf bijbetalen.
 • Restitutiepolis:met een restitutiepolis heb je vrije zorgkeuze en kun je zelf bepalen door welkziekenhuis of welke specialist je je laat behandelen. Door dezekeuzemogelijkheid vrijheid is eenrestitutiepolis gdegoedkoopste zorgverzekering. Je betaalteen hogere kosten dan bij een budgetpolis of naturapolis.Lees alles over een restitutiepolis.

Ga je je zorgverzekeringvergelijken, dan zie je gauw terug met wat voor type zorgpolis je te maken hebt. Welzo makkelijk!

Tussentijds overstappen

Het wisselen van zorgverzekeringkan normaal gesproken één maal per jaar: per 1 januari. Ineen aantal gevallen mag je weltussentijds wisselen van zorgverzekering.Bijvoorbeeld als je:

 • 18 twaalf maandenwordt
 • (terug) komt uit het buitenland
 • uit een militair dienstverband komt
 • je zorgcollectief wordt beëindigd
 • je gaat scheiden
 • polisvoorwaardentussentijds nadelig wijzigen
 • nog geen zorgverzekeringhebt

Is dit van toepassing op jou? Dan kun je op dit momentalsnog van zorgverzekeringoverstappen of een nieuwe zorgverzekeringvinden. Je bent namelijk wettelijkvereist om op zijnminst een basisverzekering te hebben. Vergelijkaltijd even: dan weet je zeker dat je de beste enmeest voordelige zorgverzekering vindt. Ga inenkele stappen je zorgverzekeringenvergelijken en ontdek of overstappen doelmatigis voor jou.

Wat is een combinatiepolis?

Een combinatiepolis lijkt heel erg op eenrestitutiepolis. Je hebt namelijk een vrije zorgkeuze en je kunt meestal naar alle zorgverleners toe. Dit verschilt alleen perzorgtype. Onder andere: je kunt wel naar alleziekenhuizen, maar niet naar alle klinieken. Bij een combinatiepolis heeft de zorgverzekeraarwel contracten afgesloten met zorgverleners. 

Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg jejouw rekening 100% uitbetaald. 

Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgje het normale tarief betaald. Als je zorgverlener eenhoger tarief hanteert, moet je het verschil zelf bijbetalen.

Hoe werkt een combinatiepolis?

Als je kiest voor een combinatiepolis heb je voor de meestezorgverleners een vrije zorgkeuze. Dat betekent dat je meestal zelf kunt kiezen naar welke zorgverlener je gaat. Ofje vrije zorgkeuze hebt, verschilt per zorgsoort. Zo kun je bij ziekenhuizenwel vrije zorgkeuze hebben, maar bij klinieken niet. 

Kijk wel altijd goed naar decontracten die je zorgverzekeraar met dezorgverleners heeft afgesloten. Als je naar een gecontracteerde zorgverlenergaat, krijg je jouw hele rekening uitbetaald. Kies jevoor een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan wordt je rekening alleen tothet ‘normale’ bedrag betaald. Dat houdt in datje in de meeste gevallen je hele rekening uitgekeerdkrijgt. Tenzij je naar een zorgverlener gaat die een tarief hanteert wat hogeris dan normaal. Goed om te weten: je eigen risico betaal je teallen tijde zelf.

Zorgverzekeringen vergelijken: waarom is het handig?

Je kunt regelmatig eenextra geldbedrag opzij zetten op je zorgverzekeringals je even de tijd neemt neemt om een vergelijkingte doen. Het belangrijke van onzezorgvergelijker is dat deze onafhankelijk is. Dit houdt in datalle aanwezigezorgverzekeringsmaatschappijen naast elkaarworden vergeleken, en dat je zelf kunt aanvinkenwat het ideale bij jouw gezinssituatie past. Weetje misschien al dat je het nieuwezorgjaar fysiotherapie nodig hebt, dan kun je ditaangeven in onze filters.

een ieder in Holland is vereist een zorgverzekering af te sluiten. Om die reden is het interessant dat je goed luistert naar jouw behoeften voordat je een zorgverzekering gaat afsluiten. Je kunt namelijk, in de meeste gevallen, niet tussendoor overstappen. Dit kan maar 1 keer per jaar, vanaf half november tot januari. Er zijn wel afwijkingen. Bijvoorbeeld als je 18 jaar wordt, als je gaat scheiden of als je uit het buitenland komt. Bij sommige zorgverzekeraars geldt een exceptie. Onder andere bij OHRA en Delta Lloyd kon je in een tijdje geleden één maal je zorgverzekering gedurende het jaar met bepaalde redenen wijzigen.

Welke polis moet je kiezen in ?

Er bestaan momenteel 3 typenzorgpolissen in de basisverzekering:

 1. Budgetpolis
 2. Naturapolis
 3. Restitutiepolis

Maar wat is de afwijking? Bij de ene polis kun je terecht bij allezorggevers, bij de andere polis is dit eengelimiteerde hoeveelheid. Lees hieronder alles over de3 soorten soorten die in je basispakketzitten.

Polissen in het basispakket

Budgetpolis: Nietelkezorgverzekeringsmaatschappij biedt een budgetpolis. Enkele grote zorgverzekeringsmaatschappijenwel. Meestal is bij dezepolis de premie hetgoedkoopst, maar het aantalzorgaanbieders waaruit je kan kiezen beperkter.Het vervelende hiervan is dat als je naarniet-gecontracteerde zorgaanbieders gaat, jeextra moet bijbetalen voor de zorg. De lasten die je zelf bij moet betalen lopen soms wel op totmeer dan 50%. Het is dus verstandig om dezorgpolis door te nemen alvorens je een budgetpolis afsluit in jebasisverzekering. Het goede is wel dat dezepolis voordelig is. Je wordt echter wel beperkt in jemogelijkheden bij het kiezen van een zorgbedrijf

Naturapolis: Alsje een naturapolis zoektword je zorg vrijwel altijd door dezorgverzekeringsmaatschappij betaald. Je kuntalleen terecht bij een gecontracteerdezorgbedrijf voor planbare zorg. Er is eenmooi uitgebreid aanbod aanzorgspecialist. Check welimmer even de polisvoorwaarden en of je zorgverlenererbij staat zodat je zeker weet dat je zorgkosten hier wordenbetaald. De naturapolisis in verhouding iets minder goedkoop dan de budgetpolis, maar jekrijgt daar dan wel wat zorgbedrijvenvoor terug.

Restitutiepolis:Wil je bij elke zorgspecialistterecht kunnen voor zorg? ook al heeft jezorgverzekeringsmaatschappij geen contract metde zorgaanbieder, je kuntte allen tijde overal terecht en de kostenworden in de meeste gevallen terug betaald (op basis vanmarktconforme tarieven). Het kan wel voorkomen dat je soms in eerste instantie de kostenzelf moet betalen en dat je daarna jekosten terug krijgt. Door de vrijheid inkiezen van een restitutiepolisheb je vrije zorgkeuze.Aan de handere hand is het geen goedkope zorgverzekering wantje betaalt de hoogste kosten van de drietypen polissen.

Maak je niet dik: wat voor soort polisje ook bestelt, je kunt altijd bijalle zorgbedrijven terecht. Dekosten worden alleen niet altijd terug betaald. Heb je spoedeisende hulp nodig? Dangeldt deze regeling niet. Je kunt immer bijieder ziekenhuis en zorgverlenersterecht zonder plotselingekosten bij een restitutiepolis.

Heb ik een aanvullende verzekering in nodig?

Of je in een aanvullende verzekering nodig hebt ligtvolledig aan jouw situatie. Nietalle klanten hebben een extra verzekering nodig. Wel is hetvaak handig, omdat aanvullendeverzekeringen een zorgvraag dekken die niet in het basispakket isopgenomen. De extra verzekering is integenstelling tot de basisverzekering nietverplicht. Als je weet dat je volgens zorgjaar kosten zult maken voor de zorgverzekering is hetin de regel welgoed een aanvullende verzekering hiervoor te kiezen. Zo ben je voor de meestekosten beschermd. Kijk eerst welgoed voor je gezin na of devergoedingen afwegen tegen demaandprijs die je ervoor gaat betalen.

Wat is het verschil tussen het verplicht- en het vrijwillig eigen risico?

Naast het verplichte eigen risico bestaat ertevens een vrijwilligeigen risico. Het voorgeschreven eigen risicowordt jaarlijks opPrinsjesdag opnieuw vastgesteld. Op welk moment je zorg gebruikt kan het zijn dat sommige kosten in je eigenrisico vallen. Als dit zo is hoor je dat van jezorgverzekeraar. Op welk moment geldt hetvoorgeschreven eigen risico? Je eigen risico geldtvoor de basisverzekering en verzekerden vanaf 18kalenderjaar of ouder. Je kunt naast hetvereist eigen risico tevens kiezenvoor het facultatieve eigenrisico. Hiervan kun je de hoogte zelf bepalen met een maximum van€500,-. Hoe hoger je eigen risico, hoe minder je voor jekosten moet afdragen.

Je eigen risico geldt voor enkelekostenposten. Deze worden dus niet volledig uitbetaald door je basisverzekering:

 • Ambulancevervoer
 • Bloed prikken
 • Medicijnen
 • Nacht in hetziekenhuis
 • Operatie door eenchirurg of arts
 • Fysio bij(sport)blessures

Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?

 • Derekening van de huisarts
 • Kraamzorg
 • Tandartskostenonder de 18 jaar
 • Verzekerden onder de 18 jaar
 • tegemoetkomingenvanuit de aanvullende verzekering
 • Wijkverpleging
 • Hulpmiddelen in bruikleen vanbijvoorbeeld thuiszorg
 • Zorg van bepaalde chronische ziekten

Waarom is het interessant je zorgverzekering jaarlijks te vergelijken?

Vanaf half november heeft iedere inwoner vanNederland weer twee maanden de tijd om een andere zorgverzekering te kiezen. Dit is eenjaarlijks moment omje huidige zorgverzekering door te nemen en wellichtte kiezen voor een zorgverzekeringmet een andere bescherming van dekosten. Met de zorgvergelijker vanJuistvoorjouzorgverzekering.nlvergelijk je zorgverzekeringen enkun je kijken naar depolisvoorwaarden van een betere zorgverzekeringpassend bij jouw gezin. De zorgverzekeringen kun je vergelijken oponderstaande kenmerken:

 • Prijs
 • bescherming (van bijv. fysiotherapie)
 • Voorwaarden
 • Vrije- of beperkte zorgkeuze
 • Gecontracteerde zorg

Kies degoedkopere zorgverzekering voor jepersoonlijke situatie

Omdat je niet ieder 12maanden dezelfde zorgvraag hebt is hetslim je zorgverzekeringelk jaar opnieuw onder de loep tenemen. Ben je onder andere van plan in het nieuwe zorgjaar een beugel te nemen, meer naarde fysiotherapeut te gaan of wil je gebruik gaan maken van alternatievegeneeswijzen? Het is cruciaal ieder 12 maandenopnieuw stil te staan bij je wensen en zorgbehoeften. Het gewin vanieder twaalf maanden opnieuw zorgverzekeringen vergelijken:

 • meestalgoedkoper dan via je werkgever
 •  easy vergelijken op prijs éndekking
 • 14 dagen bedenktijd
 • Zorgverzekeringenvergelijken
Scroll to top